17 กํารดูแลและกํารทําําควํามสะอําดชุดเทควันโด และเข็มขัด

มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชุดเทควันโดของคุณเรียบร้อยสะอาดและรัด นี้แสดงให้เห็นถึงความ เคารพสําหรับโรงเรียนอาจารย์และตัวคุณเอง การดูแลเป็นพิเศษเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อซักเครื่องแบบเทควันโดของคุณ มันสามารถได้รับความเสีย หายและชํารุดถ้าก่อนเวลาอันควรหากซักอย่างไม่ถูกต้อง กํารจัดเตรียม: ดึงแถบแพทย์หมุดและเครื่องตกแต่งที่แนบมากับชุดเทควันโดออกชั่วคราว เพราะสิ่งเหล่านี้อาจ จะหลุดออกมาระหว่างขั้นตอนการซักและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชุดเทควันโดได้ ผงซักฟอก: เลือกนํ้ายาซักผ้าของคุณอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงผงซักฟอกซักอบรีดสีที่สามารถเปื้อน เครื่องแบบสีขาวเทควันโด มันสามรถทําให้ชุดสีขาวกลายเป็นสีเหลืองได้ อย่าใช้สารฟอกขาวกับ ชุดเทควันโด มันสามารถทําให้ชุดเสียหายเป็นรูและฉีกได้ กํารซัก: ซักชุดเทควันโดของคุณด้วยนํ้าเย็นปกติ

Continue reading »

16 คําําถํามที่พบบ่อยสําําหรับเทควันโด

ประโยชน์ของเทควันโดมีอะไรบ้ําง? • พัฒนาสมรรถภาพเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรง • เพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรง • เพิ่มความยืดหยุ่นความสมดุลและการประสานงาน • ลดนํ้าหนัก • ความจําดีขึ้น,ให้ความสนใจและตั้งใจ • บรรเทาความเครียดและส่งเสริมจิตใจให้สงบ • สร้างความมั่นใจในตนเองและยอมรับในตนเอง ประวัติศําสตร์ของเทควันโดคืออะไร? เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มาจากชุมชน(กลุ่มคน)ในคาบสมุทรเกาหลี ได้รับการ พัฒนาเป็นวิธีการรักษาชีวิตของพวกเขาและการแข่งขันเปรียบเสมือนเช่นเดียวกับการสร้าง ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

Continue reading »

15 ประวัติของเทควันโด

ประวัติของเทควันโดเริ่มขึ้นเมื่อเกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากการยึดครองของญี่ปุ่นในปีพ.ศ. 2488 ศิลปินนักต่อสู้ชาวเกาหลีต้องการที่จะกําจัดอิทธิพลของญี่ปุ่น,และหวนคืนวัฒนธรรม ของตนเอง ชื่อเทควันโดได้รับการคัดเลือกในปีพ.ศ. 2500 โดยหัวของโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ นัก ประวัติศาสตร์บางคนอธิบายเทควันโดในช่วงเวลานั้นเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีว่าศิลปะการป้องกันตัว ของโชโตกันคาราเต้ญี่ปุ่น กองทัพเกาหลีเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนคนแรกที่เรียนเทควันโด ต่อมากองทัพอากาศเกาหลีและ ตํารวจก็เริ่มเรียนเทควันโด ในปีพ.ศ. 2504 สมาคมเทควันโดเกาหลีก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และใช้ชื่อว่าสมาคมเทควันโดเกาหลี สหพันธ์เทควันโดสากลเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2506 กีฬาเทควันโดเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง,และใน

Continue reading »

14 5 หลักคําําสอนเทควันโด (5 จรรยําบรรณ)

ทฤษฎีคือ ความเชื่อหลักหรือคุณค่าในเทควันโดในห้าหลักคําสอนบรรทัดแรกมักจะเป็นการปฎิ ญาณตนก่อนเริ่มเรียนบทเรียนเทควันโด 5 หลักคําสอนเทควันโดเป็นคู่มือสําหรับนักเรียนเพื่อปฏิบัติภายในโดแจง แต่จะหมายถึงการ ปฏิบัติตัวภายนอกโดแจงและในชีวิตจริง 5 หลักคําําสอนเทควันโด: • มารยาท • ความซื่อสัตย์ • ความขยันมั่นเพียร • การควบคุมตนเอง • การมีจิตใจที่ไม่ย่อท้อ มํารยําท:

Continue reading »

13 คําําปฎิญําณของเทควันโด

เทควันโดก็เป็นเหมือนกิจกรรมและองค์กรอื่นๆคือมีคําปฎิญาณซึ่งรวมถึงการประกาศสัญญา บางอย่าง คําปฎิญาณแบบดั้งเดิมของเทควันโด,ส่วนหนึ่งอิงจากประวัติศาสตร์การฝึกเทควัน โด,อาจจะท่องในระหว่างการปฏิบัติหรือการทดสอบตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน คําําปฎิญําณของเทควันโด: • ฉันจะปฏิบัติตามหลักคําสอนของเทควันโด • ฉันจะเคารพอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ • ฉันจะไม่นําเทควันโดไปใช้ในทางที่ผิด • เราจะเป็นนักต่อสู้แห่งความเสรีภาพและความยุติธรรม • ฉันจะสร้างโลกที่สงบสุขมากขึ้น ฉันจะปฏิบัติตํามหลักคําําสอนของเทควันโด: ห้าหลักคําสอนแบบดั้งเดิมของเทควันโดคือความอ่อนโยนมีมารยาท,ความซื่อสัตย์,ความเพียร พยายาม,การควบคุมร่างกายและจิตใจที่ไม่ย่อท้อ ฉันจะเคํารพอําจํารย์ผู้สอนและรุ่นพี่: การทําเคารพผู้สอนเทควันโด,ครูในโรงเรียนและและคนอื่น

Continue reading »

12 ระบบสีเข็มขัดเทควันโด

สีเข็มขัดเทควันโดเป็นที่รู้จักในนาม Kup เกรด ในขณะเดียวกันเข็มขัดสีดําก็เป็นที่รู้จักในนาม Dan เกรด แต่ละโรงเรียนและสไตล์ของเทควันโดอาจใช้รูปแบบเข็มขัดที่แตกต่างกันออกไป บาง โรงเรียนมีการเลื่อนขั้นหรือลําดับสายในแบบที่แตกต่างกันไปของแต่ล่ะโรงเรียน สหพันธ์เทควันโดโลกมีการอธิบายรายละเอียดของสีเข็มขัดดังต่อไปนี้: เข็มขัดสีขําว (ผู้หัดเล่น): เข็มขัดสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านเวทีเท ควันโดเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะ เข็มขัดสีเหลือง: เข็มขัดสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งนําทางชีวิต การเริ่มต้นในแต่ละวัน และ

Continue reading »

11 เหตุผลที่ควรเรียนเทควันโด

มีเหตุผลหลายอย่างที่เริ่มฝึกฝนเทควันโดอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ควรจะ เรียนเทควันโด กํารป้องกันตัว: นักเรียนหลายคนเรียนเทควันโดเพื่อเรียนรู้การป้องกันตัวเอง เทควันโดเน้นการเตะ ช่วงระยะ ของขามีความยาวมากกว่าแขน โดยค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปมีมวลกล้ามเนื้อร่างกายส่วนล่างมากกว่าแขนในตัวของมันเอง เพราะ เหตุนี้จึงทําให้เทควันโดมีวิธีปฏิบัติที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและสามารถจู่โจมคู่ต่อสู้ได้อย่าง รวดเร็วและออกจากสถานการณ์ได้ กํารออกกําําลังกําย: การออกกําลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เทควันโดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การปรับสมดุลและความสมํ่าเสมอในตัวของนักเรียนโดยไม่ต้องคํานึงถึงระดับใดๆ ควํามมั่นใจ: ความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นหนึ่งในความสามารถผ่านการเล่นเทควันโด นักเรียนจะได้พัฒนาความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น,ทั้งภายในและภายนอก(โดแจง) เรียนรู้วิธีการ

Continue reading »

10 ประโยชน์ของเทควันโดสําําหรับเด็ก

การเรียนเทควันโดมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจสําหรับเด็กจํานวนมาก เทควันโดเป็นกีฬา แบบใช้พลังงานและแต่ละด้านล้วนอาจมีผลกระทบในเชิงบวกต่อเด็กทางด้านจิตใจ ร่างกาย โรงเรียน และชีวิตที่บ้าน เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพวกเขา เด็กๆ สามารถพัฒนาทางด้านวินัยและความเชื่อมั่นในตัวเองผ่านการเรียนเทควันโดและการฝึก อบรม พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะกําหนดเป้าหมายและเอาชนะความท้าทายอย่างไม่ย่อท้อ การฝึก อบรมเทควันโดเป็นประจําสามารถช่วยให้เด็กที่มีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้พละกําลัง และพัฒนาสมาธิของพวกเขา เด็กๆ ที่แทบจะไม่ได้ใช้พลังงานหรือเก็บตัวสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองโดยการพัฒนาสม รถภาพทางกายผ่านกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย เทควันโดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจของเด็ก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก

Continue reading »

9 กํารเริ่มต้นง่ายๆ

เริ่มอย่างไร? คุณเพียงแค่ทํามัน! เราตั้งตารอที่จะสอนบุตรหลานของคุณ มันจะเป็นการดีที่จะเห็นพวกเขาเก่งขึ้น-จิตใจ,ร่างกาย และวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว เราคาดหวังให้พวกเขาสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราสอนพวกเขาและใช้มันนอกโรงยิมฝึกเทควันโด เพื่อช่วยให้พวกเขาทําได้ดีกว่าที่โรงเรียน,ที่บ้าน และตลอดทั้งวันของพวกเขา ขอให้เราได้ทําสิ่งน้ีเพื่อคุณและบุตรหลานของคุณ เพราะในวัยรุ่น-เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ ง่ายกว่า ทั้งหมดนี้,ชั้นเรียนของเรามีความสนุกสนาน เด็กไม่สามารถรอที่จะมาเรียนได้ พวกเขาจะไปที่บ้านและต้องการท่ีจะฝึกฝนและแสดงให้ทุกคน เห็นว่าพวกเขาทําได้สําเร็จ พวกเขารู้ว่าทักษะเหล่านี้เป็นของพวกเขาและการฝึกเทควันโดของ พวกเขาทําให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีประสิทธิภาพ วิธีการลงทะเบียน การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

Continue reading »

8 สถํานที่ออกกําําลังกํายของคุณ, ของชุมชนของคุณ ,พื้นที่ของคุณ

โรงเรียนเทควันโดเป็นสถานที่ของการส่งเสริม,สนับสนุน นักเรียนทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นหนึ่ง ในการแสดงผลที่ชัดเจนมากคือสนิทสนมกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ของพวกเขา และมิตรภาพที่ พัฒนาระหว่างนักเรียนเอง เป็นครั้งแรกที่เด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเช่นนี้ ที่ไหนสักแห่งที่เป็นพวกเขาอย่างแท้จริง –นี้ เป็นสถานที่ของพวกเขากับเพื่อนๆและรุ่นพี่ทีพวกเขามองหา มันเป็นสภาพแวดล้อมที่พิเศษที่ มี ความเชื่อมั่น,มีวินัย และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเทควันโด คือความสมบูรณ์แตกต่างและมีเอกลักษณ์ไม่ซํ้ากัน เด็กจะรู้สึกมีชีวิตชีวาทัน ที่ที่พวกเขาเข้าไปและบรรยากาศที่สนุกสนานจะส่งเสริมให้พวกเขาทั้งหมดมุ่งมั่นในชั้นเรียนของ พวกเขา

Continue reading »