16 คําําถํามที่พบบ่อยสําําหรับเทควันโด

ประโยชน์ของเทควันโดมีอะไรบ้ําง?

• พัฒนาสมรรถภาพเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรง • เพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรง
• เพิ่มความยืดหยุ่นความสมดุลและการประสานงาน • ลดนํ้าหนัก

• ความจําดีขึ้น,ให้ความสนใจและตั้งใจ
• บรรเทาความเครียดและส่งเสริมจิตใจให้สงบ
• สร้างความมั่นใจในตนเองและยอมรับในตนเอง

ประวัติศําสตร์ของเทควันโดคืออะไร?

เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มาจากชุมชน(กลุ่มคน)ในคาบสมุทรเกาหลี ได้รับการ พัฒนาเป็นวิธีการรักษาชีวิตของพวกเขาและการแข่งขันเปรียบเสมือนเช่นเดียวกับการสร้าง ความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

อะไรคือควํามหมํายของเทควันโด?

แปลตามอักษรเทควันโดหมายถึง “ทางของกําปั้นและเท้า” ส่วนที่สําคัญที่สุดของคําคือ “โด” เช่นนี้หมายถึงการแปล “วิธีที่ถูกต้อง” การเรียนที่จะเตะและปล่อยหมัดเป็นเพียงลักษณะทาง กายภาพ โดยมีการฝึกและทําตามหลักการของเทควันโด นักเรียนกลายเป็นผู้ชํานาญการต่อสู้ ทั้งร่างกายและจิตใจ

เทควันโดแตกต่ํางจํากคํารําเต้และศิลปะกํารต่อสู้อื่นๆอย่ํางไร?

คล้ายผู้ฝึกคาราเต้,ผู้เรียนเทควันโดฝึกเทคนิคทางก้านร่างกายส่วนบนเป็นอย่างมากเช่นการ ปล่อยหมัด,การป้องกันและการการโขก สิ่งที่เทควันโดแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ คือ เทคนิคการเตะที่เหนือกว่า

เทควันโดจะสอนให้เด็กของฉันเป็นเด็กที่ก้ําวร้ําวไม่เป็นมิตร?

ไม่อย่างแน่นอน เด็กจะเรียนรู้เป็นอย่างมากถึงความหมายของความเคารพและสุภาพที่นี่ เป็น ผลให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงมาก่อนมีความสุภาพและอ่อนโยนมากขึ้น เด็กที่มีปัญหา พฤติกรรมมักจะกลายเป็นมากเด็กที่มีความเคารพและความใจเย็น การป้องกันตัวเอง หมายความว่าทําทุกอย่างภายใต้ความสามารถของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง !มัน หมายถึงการเจรจาต่อรองหรือมีชั้นเชิงและความสงบสุข ผู้ที่มีปัญหาในอดีตเกี่ยวกับความ รุนแรงมักจะกลายเป็นคนที่เงียบสงบและมีความสมดุลผ่านการศิลปะการต่อสู้

จะเรียนเทควันโดได้ปลอดภัยได้อย่ํางไร?

เทควันโดที่มีความปลอดภัยและความสนุกสนานสําหรับนักเรียนทุกเพศทุกวัยและความสามารถ ทางกายภาพ การเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนักเรียนจะแสดงเทคนิคของตนเองใน ลักษณะทีละขั้นตอน

เด็กสํามํารถได้รับบําดเจ็บจํากกํารเรียนเทควันโดหรือไม่ ?

ยากมากที่จะได้รับบาดเจ็บจากการเรียน เพราะครูผู้ทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์ เรามีมาตรการ จํานวนมากที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของบุตรหลานคุณ ความปลอดภัยคืออันดับ 1 ที่เราให้ ความสนใจ ในความเป็นจริง, ศิลปะการต่อสู้ทําให้นักเรียนมีรูปร่างที่ดี,และทําให้พวกเขาแข็งแรง และร่างกายมีความยืดหยุ่นและมักจะทําลดการบาดเจ็บในชีวิตพวกเขา

บุตรหลํานของฉันสํามํารถเรียนเทควันโดได้หรือหํากพวกเขําไม่แข็งแรง ?

แน่นอน,ศิลปะการต่อสู้สอนให้เด็กมีความพร้อมเพรียง,มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง เด็กที่ไม่ ปกติมีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อพัฒนาพวกเขา เด็กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะเติบโตมากขึ้น

เทควันโดเป็นกีฬํายอดนิยมในกีฬําโอลิมปิกได้อย่ํางไร ?

เทควันโดถูกแนะนําขึ้นมานําเป็นกีฬาสาธิตที่ในกรุงโซลในปีพ.ศ. 2531 และในบาร์เซโลนาใน ปีพ.ศ. 2535 ตั้งแต่เทควันโดได้รับการแนะนําเป็นกีฬาโอลิมปิกอย่างเต็มรูปแบบก็มีการเติบโต อย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับเป็นมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ กฎของการเล่นเทควันโดมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เป็นกีฬาที่ปลอดภัยและมีผู้ชมเพิ่มมากขึ้น

อุปกรณ์อะไรบ้ํางที่ต้องใช้ในกํารเริ่มเรียนเทควันโด?

โดยทั่วไปคุณไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อเริ่มฝึกเทควันโด เมื่อคุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่ จะเรียนคุณต้องมีเครื่องแบบ(dobok) ซึ่งเป็นภาคบังคับสําหรับสถานการณ์ที่เป็นทางการเช่น การแข่งขันและการแบ่งชั้น

หากคุณต้องการที่จะประหยัดคุณจะซื้ออุปกรณ์ป้องกันบางอย่างก่อนเช่นอุปกรณ์ป้องกัน ศีรษะ(เฮดการ์ด),เกาะป้องกันร่างกาย,สนับแขน,สนับแข้งและกระจับ ถามอาจารย์ผู้สอนของ คุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์

ทําไมต้องโค้งศีรษะ(คํานับ)? การโค้งศีรษะคือวิธีการแสดงความเคารพ เปรียบเหมือนการไหว้ ทักทายในประเทศไทยหรือการทักทายโดยจับมือแบบตะวันตก มันเป็นความเคารพเพื่อน้อม อาจารย์ของคุณและนักเรียนคนอื่น ๆ มันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพพวกเขา

พวกเขาจะแสดงความเคารพคุณด้วยการโค้งศีรษะเหมือนกัน

ใช้เวลํานํานเท่ําไหร่เพื่อบรรลุกํารเรียนจํากระดับแรกจนถึงสํายดําํา ?

คําตอบสําหรับคําถามนี้จะแตกต่างกันระหว่างรูปแบบการสอนของแต่และโรงเรียน ปกติจะใช้ เวลาเฉลี่ย 4-6 ปีของการฝึกแบบปกติ(อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง)สําหรับนักเรียนที่พอมีพื้น ฐานอยู่แล้ว,ความสามารถทางร่างกายและจิตใจจะทําให้ผ่านการทดสอบระดับแรกไปได้ การ เลื่อนลําดับชั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณสมบัติ,ไม่ใช่ชั่วโมงที่ฝึกผ่านมา

จะมีกํารแข่งขันเมื่อไหร่?

ทุกปีมีการแข่งขันระดับท้องถิ่น,ระดับจังหวัด,ระดับชาติและนานาชาติสําหรับนักเรียน อาจารย์ผู้ สอนของเราหลายคนได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว, หลายคนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับ นานาชาติและระดับโลก

ควรจะเข้ําเรียนบ่อยขนําดไหน?

การที่นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนบ่อยขึ้น,ทําให้การฝึกปฏิบัติและกระบวนการเรียนเร็วขึ้น ดีที่สุด ควรจะเข้าเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง นักเรียนบางส่วนของเรามักจะฝึกประมาณ 15- 30 นาทีต่อวันไม่รวมเข้าเรียนในคลาส


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO