13 คําําปฎิญําณของเทควันโด

เทควันโดก็เป็นเหมือนกิจกรรมและองค์กรอื่นๆคือมีคําปฎิญาณซึ่งรวมถึงการประกาศสัญญา บางอย่าง คําปฎิญาณแบบดั้งเดิมของเทควันโด,ส่วนหนึ่งอิงจากประวัติศาสตร์การฝึกเทควัน โด,อาจจะท่องในระหว่างการปฏิบัติหรือการทดสอบตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน

คําําปฎิญําณของเทควันโด:

• ฉันจะปฏิบัติตามหลักคําสอนของเทควันโด
• ฉันจะเคารพอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่
• ฉันจะไม่นําเทควันโดไปใช้ในทางที่ผิด
• เราจะเป็นนักต่อสู้แห่งความเสรีภาพและความยุติธรรม • ฉันจะสร้างโลกที่สงบสุขมากขึ้น

ฉันจะปฏิบัติตํามหลักคําําสอนของเทควันโด:

ห้าหลักคําสอนแบบดั้งเดิมของเทควันโดคือความอ่อนโยนมีมารยาท,ความซื่อสัตย์,ความเพียร พยายาม,การควบคุมร่างกายและจิตใจที่ไม่ย่อท้อ

ฉันจะเคํารพอําจํารย์ผู้สอนและรุ่นพี่:

การทําเคารพผู้สอนเทควันโด,ครูในโรงเรียนและและคนอื่น ๆ ที่มีอํานาจเป็นส่วนสําคัญของคํา ปฎิญาณในเทควันโด รุ่นพี่หมายถึงถึงผู้มีเข็มขัดขั้นสูงกว่าในโดแจง และบรรดาผู้สูงอายุ ภายนอกของโดแจง

ฉันจะไม่นําําเทควันโดไปใช้ในทํางที่ผิด:

เทควันโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวและควรจะใช้ในสถานการณ์การป้องกันตัวเองเท่านั้น ไม่ อนุญาตให้นักเรียนหรืออาจารย์ใช้เทควันโดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้างแค้น เพราะการเตะและ การต่อในกีฬาเทควันโดสามารถทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้

เรําจะเป็นนักต่อสู่แห่งควํามเสรีและควํามยุติธรรม:

นักเรียนที่เรียนเทควันโดจะต้องปฏิบัติตามอุดมคติของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน นักเรียนควร ยึดหลักความยุติธรรม,ปฏิบัติภายใต้ระบบการจัดการการกับสถานการณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรม,เช่นเดียวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ก่อนที่จะผ่านการตัดสิน

ฉันจะสร้ํางโลกให้สงบสุขมํากขึ้น:

การสร้างโลกที่สงบสุขเริ่มต้นด้วยคุณ,อยู่ที่ความสงบสุขในชีวิตของคุณเอง,แสดงคนอื่น ๆ เห็นว่าในทุกๆวันจะดํารงชีวิตอยู่อย่างสงบอย่างไร


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO